Wczytuję dane...
Gwarancje - Reklamacje - Zwroty


Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub ulegnie uszkodzeniu podczas użytkowania z przyczyn 
niezależnych od Państwa, możecie Państwo skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta. Szczegółowe warunki gwarancji są określane na stronie naszego sklepu lub w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymają Państwo wraz z towarem. 

GWARANCJE: 
 

 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają instrukcję obsługi i gwarancję, której potwierdzeniem jest wypełniona i podpisana karta gwarancyjna lub Faktura Vat w zalezności od rodzaju towaru
 2. Wszyscy producenci udzielają standardowej gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży użytkownikowi
 3. KROMET udziela gwarancji na okres 12 / 24 miesięcy od daty sprzedaży użytkownikowi*

UWAGA !!! Standardowa gwarancja wynosi 12 m-cy od daty zakupu. Na życzenie klienta gwarancja może zostać przedłużona o kolejne 12 m-cy pod warunkiem dokonania przez Gwaranta w  czasie 12 m-cy od daty zakupu płatnego przeglądu urządzenia dokonanego na zlecenie Klienta w terminie ustalonym z Gwarantem i zastosowaniu sie Klienta do uwag zawartych w protokole  poprzeglądowym co do dalszej eksploatacji urządzenia, w tym w zakresie konieczności wymiany zużytych części. Wymiana części wskazanych w protokole następuje na koszt Klienta. Cena  każdego przeglądu ustalana jest indywidualnie z Klientem, zaś cennik części zamiennych jest dostępny w dziale handlowym Gwaranta.
 
 1. W przypadku wystapienia wady należy skonatkować się w pierwszej kolejności z naszą firmą
 2. Urządzenie zgłoszone do naprawy powinno być czyste, w przeciwnym wypadku naprawa nie będzie wykonywana lub użytkownik zostanie obciążony kosztami czyszczenia urządzenia
 3. Okres naprawy urządzeń gastronomicznych firmy Kromet wynosi 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia awarii. Przekroczenie ustalonego terminu dokonania naprawy przedłuża okres gwarancji
 4. Gwarancja urządzeń firmy Kromet NIE OBEJMUJE:
  - naprawy rutynowych czynności wskazanych w instrukcji obsługi urządzenia np. regulacji, konserwacji, czyszczenia dysz, doprowadzania instalacji
  - uszkodzeń powstałych podczas transportu w czasie załadunku lub wyładunku lus spowodowane niefachową obsługą
  - uszkodzeń mechanicznych wynikłych w trakcie użytkowania
  - klęsk żywiołowych
  - elementów ulegających zużyciu: żarówki, bezpieczniki, szyb i uszczelek, których zniszczenie nastąpiło z winy użytkownika
 5. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:
  - napraw i przeróbek urządzenia dokonywanych przez osoby nie uprawnione przez gwaranta
  - niewłaściwego montażu, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji 
 6. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji również w przypadku: (urządzenia gastronomiczne firmy Kromet):
  - podłaczenia urządzenia dokonały osoby nieupoważnione lub dokonano tego niezgodnie z instrukcją obsługi
  - użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
  - nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji uzytkowania
  - dokonywania napraw z zastosowaniem części nieoryginalnych oraz przeróbek i modyfikacji urządzenia bez pisemnej zgody "Krometu"
  - wady lub awarii urządzenia powstałej wskutek uchybień leżących po stronie uzytkownika
  - nie udostepnienia reklamowanego urządzenia do naprawy gwarancyjnej
  - dokonywanie zmian i poprawek w treści niniejszej karty gwarancyjnej
  - zatarcia lub zniszczenia oznaczeń na tabliczce znamionowej urządzenia lub jej braku
  - zagubienia karty gwarancyjnej REKLAMACJE
 

 1. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnienie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.
 2. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.
 3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku faktura VAT.
 4. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu faktycznego proponowanych urządzeń.
 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego nabywcy (kolor,proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisie i cenach towarów


ZWROTY

 • W przypadku konsumenta:

1. Konsument ma prawo do odstąpienia na piśmie od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru. bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 4 poniżej.  Oświadczenie o dostąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), zwanej dalej „Ustawą". Sprzedajacy nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a w szczególności w przypadku umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 •  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz na adres wskazany przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości: 50 PLN dla towarów o wadze do 30 kg, a dla towarów o wadze ponad 30 kg: 250 PLN (o ile zwracany towar, ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w sposób zwykły pocztą).

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy.

6. Firma Gastro-Stal24.pl zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Firma Gastro-Stal24.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Szczegółowe uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży:

10. Wzór formularza odstąpienia można pobrać pod adresem:


 •  W przypadku podmiotów nie będących konsumentami:

Firma Gastro-Stal24.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów nie będących konsumentami.


Nabywca taki zobowiązuje się do:

a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę, w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Nabywcę i spowrotem.

b) zapłaty na rzecz sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.(firma Hendi)

Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku , Nabywca nie będący

Konsumentem zapłaci sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. 


UWAGA!!!!! JEŚLI ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO WYSŁANE ZGODNIE Z USTALENIAMI - ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY.


ZAŁOŻENIA KOŃCOWE:

1. Dane osobowe klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień.
Każdy klient jest zobowiązany przy skaładniu zamówienia do potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Elektro-Serwis Błoch z siedzibą w Czarnkowie (64-700), ul, Rolna 15 w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego sklepu tj. sklep@gastro-stal24.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza naszą firmę ani udostępniane organizacjom międzynarodowym"

2. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym:

 • telefonicznie pod numerem: 501 983 792
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gastro-stal24.pl
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: 67 255 22 68

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

4. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Sklep Gastro-Stal24.pl z siedzibą w Czarnkowie (64-700) przy ulicy Rolnej 15.

5. Wszelkie informacje na temat zmian oraz rozporządzenia znajdziesz <TUTAJ>

5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.